СОБОРым и щIалэгъуалэм пансионатым щыпсэухэм радиоприемник 85-рэ тыгъэ хуащIащ

15.03.2024
Просмотры: 446

2024 гъэм мазаем и кIэхэмрэ гъатхэпэм и пэхэмрэ «Соборяне» щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэм Черкесск къалэм и Никольскэ соборым и щоджэнхэм я гъусэу «Гармония» республикэ пансионатым щрагъэкIуэкIащ «Проводи свободное время с пользой» Iуэхур. Iуэхур къызэзыгъэпэщахэм я мурадыр социальнэ IуэхущIапIэм щыIэхэр Къэрэшей-Шэрджэсым и Iэгъуэблагъэм щылажьэ «Вера» радиом егъэдэIуэнырщ.

Ерыскъыпхъэхэм, открыткэхэм, сурэтхэм я гъусэу сабийхэмрэ адэ-анэхэмрэ пансионатым щыIэхэм радиоприемник 85-рэ тыгъэ хуащIащ. НыбжьыщIэхэр нэхъыжьхэм яхутепсэлъыхьащ Къэрэшей-Шэрджэсым радиом 102,3 FM частотам я зыгъэпсэхугъуэ зэманым едаIуэ зэрыхъунур.

446
Фотогалерея