КЪШР-МРЭ КЪБР-МРЭ ЩЫIУЩIАЩ «ПЭЖЫГЪЭРЩ КЪАРУР ЗЫХЭЛЪЫР» МАФIЭГУМ

11.03.2024
Просмотры: 607

УФ-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм «Пэжыгъэрщ къарур зыхэлъыр» къыхуеджэныгъэм щIэт мафIэгур Къэрэшей-Шэрджэсымрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ щрагъэблэгъащ. Абы ирихьэлIэу перроным пэкIу щекIуэкIащ.

Гъатхэпэм и 7-м Черкесск къалэм щекIуэкIа пэкIум хэтащ Пятигорск епархием Ищхъэрэ Къэрэшей-Шэрджэс округым щиIэ благочиннэ щоджэн нэхъыжь Нартов Александр. Щоджэныр Тхьэ елъэIуащ хэкIуэда зауэлIхэм я псэр зэгъэн папщIэ.

Контр-адмирал Гринкевич Александр «Авангард» музейм и Центрым тыгъэ хуищIащ 149-нэ гвардие минометнэ полкым и ныпыр. КъШР-м ис щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ «Юнармия» гупым хагъэхьащ.

СВО-м щыIэ зауэлIхэм видео IэмалкIэ епсэлъащ. Я благъэхэм, Iыхьлыхэм я Iуэху зыIутыр къащIэну Iэмал яIащ.

607
Фотогалерея