Члисэ МУЗЕйм выставкэ къыщызэIуахащ

05.03.2024
Просмотры: 731

Черкесск къалэм и члисэ тхыдэ музей къалэм и Никольскэ соборым щыIэм къыщызэIуахащ «Специальная военная операция» выставкэр. Ар теухуауэ щытащ зи къулыкъу зыгъэзащIэу СВО-м хэтахэм.

Выставкэм хагъэхьащ Къэрэшей-Шэрджэсым щыщ зауэлIхэм я гъащIэм щыщ, я хьэпшыпхэр, Никольскэ соборым и «Николин уголок» пунктым фронтым папщIэ щагъэхьэзырахэр. Псом хуэмыдэу абы увыпIэфI щиубыдащ СВО-м щыIэхэм ныбжьыщIэхэм хуагъэхьа тхыгъэхэм.

«Царьград» щIыналъэ къудамэм и унафэщI Струговцев Денис хэкIуэдахэм я благъэхэм яхутепсэлъыхьащ выставкэр къыщызэрагъэпэщам.

Зэхуэсахэм захуигъэзащ Никольскэ соборым и ключарь щоджэн нэхъыжь Кузнецов Сергий, «Союз офицеров» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и президентым и къуэдзэ имам Альби-хьэжы, Черкесск къалэм и мэрым и къуэдзэ Йенсен-Данильчук Еленэ, КъШР-м лъэпкъ IуэхухэмкIэ, цIыхубэ коммуникацэхэмрэ печатымкIэ и министрым и къуэдзэ Гузко Сергей, КъШР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэ Атаевэ Лейлэ, КъШР-м и жылагъуэ палатэм хэт Дейдименкэ Игорь.

ХэкIуэдахэм  теухуауэ къэпсэлъащ СВО- м хэта Дудник Виталий. ХэкIуэда зауэлIхэм я щхьэгъусэ Емельяненкэ Сергейрэ Рулёвэ Оксанэрэ зэфIагъэкIа лэжьыгъэхэм папщIэ фIыщIэ хуащIащ.

КъыкIэлъыкIуэу выставкэм къекIуэлIахэр абы хагъэгъуэзащ Никольскэ соборым и щоджэнхэу Гурин Александррэ Струговцев Денисрэ зэхуэсахэр.

731
Фотогалерея