МЫКIУЭДЫЖЫН ФЭЕПЛЪ!

25.02.2024
Просмотры: 2273

Пятигорск епархием хъыбар гууз фегъащIэ 2024 гъэм мазаем и 25-м, и ныбжьыр илъэс 61-м иту, хьэлъэу сымэджа нэужь, архимандрит Антоний (Данилов) дунейм зэрехыжам теухуауэ.

Архимандрит Данилов Антоний 1963 гъэм фокIадэм и 12-м КъБАССР-м хыхьэ Прохладнэ къалэм къыщалъхуащ. 1982 гъэм Анатолий Тэрч мэъумэш техникумыр къиухащ. 1987 гъэм щыщIэдзауэ Ставропольскрэ Бакинскрэ я архиепископ Антоний (Завгородний) къардэн къулыкъур ирихьэкIащ.

1988 гъэм щIышылэм архиепископ Антоний монах къулыкъумрэ къардэн къулыкъумрэ ищIащ. А илъэсым и шыщхьэуIум Антоний иеромонах къулыкъур къыхуагъэфэщащ икIи Асиновскэ станицэм и екIуэлIапIэм ягъэкIуащ.

Илъэс 36-кIэ архимандрит Антоний ирихьэкIа къулыкъум къриубыдэу екIуэлIапIэ куэд ихъуэжащ, екIуэлIапIэм кIуэхэм фIыкIэ ягу къинэжауэ. Псом хуэмыдэу гукъинэжт Осетием члисэм и унафэщI, благочиннэ къулыкъухэр зэрыщищIар. 2002 гъэм щыщIэдзауэ ар Успенскэ Аланскэ цIыхухъу къулъшырыфым и унафэщIу щытащ, зи ухуэныгъэм хэлъхьэныгъэфI хуищIам.

2273