КЪЭРЭШЕЙ-ШЭРДЖЭСЫМ ЩЫЩ АРМЕЕЦ НЫБЖЬЫЩIЭХЭР КИСЛОВОДЫК ЩЫIАЩ

21.02.2024
Просмотры: 570

2024 гъэм мазаем и 17 и 18-хэм Пятигорск епархием и Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений «Юнармия» дзэ-патриот зэгухьэныгъэм щыщхэм я гъусэу Кисловодск щыIащ.

Япэ махуэм армеец ныбжьыщIэхэр IущIащ Кисловодск округым и благочиннэ, Никольскэ соборым и унафэщI щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн. Ар хьэщIэхэм яхутепсэлъыхьащ члисэр зэрызэрагъэпэщам, Чристэн гимназиер зэраухуам. НыбжьыщIэхэм зыхагъэгъуэзащ «Святыни земли родной» члисэ-тхыдэ музейм щIэлъ хьэпшыпхэм.

Тхьэмахуэ махуэм армеец ныбжьыщIэхэр зэгъусэу Тхьэ елъэIуащ икIи Чристэн гимназием и къэзакъ ныбжьыщIэхэм епсэлъащ, унафэщIым я гъусэу, духовнэ гъащIэм теухуа упщIэхэм жэуап езытам. ЗэIущIэр и кIэм щынэблагъэм «Юнармия» Урысейпсо дзэ-патриот зэгухьэныгъэм и щIыналъэ къудамэм и унафэщI Пули Александр Иоанн фIыщIэ тхылъ иритащ сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ я гъэсэныгъэм хэлъхьэныгъэ зэрыхуищIым папщIэ.

Хэкум и хъумакIуэхэм я махуэм армеец ныбжьыщIэхэмрэ гимназием и гъэсэнхэмрэ «Журавли» фэеплъым деж зы дакъикъэкIэ щахуэщыгъуащ Хэку зауэшхуэм и лIыхъужьхэм икIи фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьащ.

 

570
Фотогалерея