ЩОДЖЭНХЭР КОЛЛЕДЖЫМ И СТУДЕНТХЭМ ЯХУТЕПСЭЛЪЫХЬАЩ УНАГЪУЭМ И ЛЪАПIЭНЫГЪЭХЭМ

20.02.2024
Просмотры: 402

Чристэн щIалэгъуалэм я махуэм Зеленчукскэ станицэм и Петропавловскэ члисэм и «Профессионал» колледжым и студентхэм зэIущIэ драгъэкIуэкIащ. Щоджэн Гурин Александр япэщIыкIэ студентхэм Патриарх Кирилл махуэшхуэм теухуауэ зэрызыхуигъазэ псалъэм къеджащ.

ЗэIущIэм и Iыхьэр траухуащ унагъуэм и мыхьэнэм, жылагъуэм зиужьын папщIэ. ЗэIущIэр иригъэкIуэкIащ Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс округым и чристэн екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений.

ЗэIущIэр и кIэм щынэблагъэм щоджэнхэм студентхэм я упщIэхэм жэуап иратащ.

 

402