ТХЬЭРЫIУЭ ЯЩIАЩ ЧРИСТЭН ГИМНАЗИЕМ И КЪЭЗАКЪХЭМ

19.02.2024
Просмотры: 387

2024 гъэм мазаем и 15-м Кисловодск и къэзакъ ныбжьыщIэ 12-м Чристэн Свято-Никольскэ классическэ гимназием тхьэрыIуэ щащIащ.

Къэзакъхэм хабзэ зэрыхъуауэ соборым и унафэщI, гимназием и унафэщI щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн тхьэлъэIу иригъэкIуэкIащ гуапагъэм и пэ къихуэу. Кисловодск къэзакъ зэгухьэныгъэм и атаман Фоменчков-Бровкэ къэзакъхэм я гъусэу тхьэрыIуэ ищIащ. Къэзакъхэм Жорым я щхьэр хуагъэщхъащ икIи Инджыл ЛъапIэм лъэIэсащ.

ЛъапIэныгъэм бгъэдыхьэ дэтхэнэми Иоанн псы гъэнэхуам щыщ лъигъэIэсащ. ЩIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ защыхуигъазэм, тхьэрыIуэ ищIри, унафэщIыр абыхэм ехъуэхъуащ икIи ягу къигъэкIыжащ тхьэрыIуэм къэзакъ гъащIэм щиIэ увыпIэм.

ТхьэлъэIу литургием хыхьэу къэзакъ ныбжьыщIэхэмрэ гимназием и гъэсэнхэмрэ Христос и щэхухэм зыхагъэгъуэзащ.

387
Фотогалерея