АРХИЕПИСКОП ФЕОФИЛАКТ СРЕТЕНИЯ МАХУЭШХУЭМ И ЛИТУРГИЕ ИРИГЪЭКIУЭКIАЩ

16.02.2024
Просмотры: 596

2024 гъэм мазаем и 15-м Тхьэм и Сретение махуэшхуэм, Пятигорск, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Пятигорск и Спасскэ кафедральнэ соборым. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ соборым и щоджэнхэм. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ къалэм дэсхэмрэ зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэмрэ. Литургие нэужьым Щихънагъым шэху уэздыгъэхэр игъэнэхуащ икIи фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ.

 

596
Фотогалерея