АРХИЕПИСКОП ФЕОФИЛАКТ МАХУЭШХУЭ ТХЬЭЛЪЭIУ ИРИГЪЭКIУЭКIАЩ

18.01.2024
Просмотры: 1140

2024 гъэм щIышылэм и 18-м, Тхьэр умэхъын щащIа пщыхьэщхьэм, Пятигорск, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт Пятигорск къалэм и Спасскэ кафедральнэ соборым пщыхьэщхьэ тхьэлъэIу литургиер щригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ соборым и щоджэнхэм. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ къалэдэсхэмрэ зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэмрэ. Литургие нэужьым Щихънагъым фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ икIи псыежэхыр игъэнэхуащ.

 

1140
Фотогалерея