ЦIыхубз къулъшырыфым махуэшхуэм ныбжьыщIэ 500 щыIащ

09.01.2024
Просмотры: 675

     2024 гъэм щIышылэм и 7-8-хэм Пятигорск епархием и Георгиевскэ цIыхубз къулъшырыфым псапащIэ псейхэр щагъэуващ. Абы хьэщIэу сабий 500-м щIигъу зэхуишэсащ. «София» екIуэлIапIэ пансионатым щыIэхэм махуэшхуэ теплъэгъуэ къагъэлъэгъуащ икIи псейм и хъуреягъыр къафыхьащ Уае Дадэмрэ Уае Гуащэмрэ я гъусэу. НыбжьыщIэхэм саугъэтхэр иратащ.

 

 

 

675
Фотогалерея