Архиепископ Феофилакт Хъуромэ тхьэлъэIу иригъэкIуэкIащ

06.01.2024
Просмотры: 2087

     2024 гъэм щIышылэм и 6-м, Христос и Хъуромэм, Пятигорск, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургиерэ Христос и Хъуромэ тхьэлъэIумрэ щригъэкIуэкIащ Пятигорск къалэм и Спасскэ кафедральнэ соборым. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ соборым и щоджэнхэм. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ къалэдэсхэмрэ зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэмрэ. Щихънагъым шхыныгъуэр игъэнэхуащ, соборым къекIуэлIахэм хуагуэшар икIи фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ.

2087
Фотогалерея