Хъуромэ къеджэныгъэхэм топсэлъыхь псапэ, хъыбарегъащIэ IуэхухэмкIэ жэуап зыхьхэр

14.11.2023
Просмотры: 1905

2023 гъэм щэкIуэгъуэм и 13-м Пятигорск епархием и унэм щекIуэкIащ члисэ 
округым и псапэ, хъыбарегъащIэ IуэхухэмкIэ жэуап зыхьхэм я зэIущIэ. Зэхыхьэм хэтхэр 
Псапэ, ХъыбарегъащIэ къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Самохин Михаил и гъусэу 
тепсэлъыхьащ епархием и Хъуромэ къеджэныгъэхэм, екIуэлIапIэхэмрэ благочиниехэмрэ я 
псапэ, хъыбарегъащIэ къулыкъухэм. 

 

1905
Фотогалерея