Архиепископ Феофилакт зауэлIхэм я унагъуэхэм IущIащ

22.10.2023
Просмотры: 1843

2023 гъэм жэпуэгъуэм и 21-м Успенскэ Второафонскэ Бештаурскэ цIыхухъу 
къулъшырыфым и щоджэнархимандрит, Пятигорск, Черкесск щIыналъэхэм я  
архиепископ Феофилакт къулъшырыфым щыIущIащ КъБР-м и Май къалэм икIыу 
щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэм. 
ЩIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэм ящыщт районым и Iэтащхьэ Саенкэ 
Татьянэ, дзэ операцэ хэхам хэкIуэда зауэлIхэм я унагъуэхэм щыщхэр. Абыхэм я гъусэт 
Пятигорск епархием Налшык щиIэ округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Бобылев 
Валентин.
Щихънагъыр гуапэу епсэлъащ хэкIуэда зауэлIхэм я анэхэмрэ щхьэгъусэхэмрэ, я 
упщIэхэм жэуап иритащ, Тхьэм и Анэм и теплъэр тыгъэ яхуищIащ. Саенкэ Татьянэ и 
махуэмкIэ ехъуэхъуащ архиепископ Феофилакт икIи Тхьэм и Анэм и теплъэр тыгъэ 
хуищIащ. 
Пастыр нэхъыщхьэм къыхилъхьащ зауэлIхэм я цIэхэр къулъшырыфым и 
синодикым иратхэну, тхьэлъэIухэм хыхьэу ягу къагъэкIыжын папщIэ. Зэхыхьэм хэтахэм 
зэгъусэу сурэт зытрагъэхащ.

 

1843
Фотогалерея