Железноводск къалэм и махуэр тхьэлъэIукIэ ирагъэжьащ

17.09.2023
Просмотры: 1461

 2023 гъэм фокIадэм и 16-м Железноводск къалэм и Железнэ бгыщхьэм тхьэлъэIу 
литургие щрагъэкIуэкIащ. ТхьэлъэIукIэ гъэ къэс ирагъажьэ къалэ-зыгъэпсэхупIэм и 
махуэшхуэр. Щоджэнхэр, екIуэлIапIэм кIуэхэр, хьэщIэхэр бгым докIри Тхьэм йолъэIу 
икIи Христос и щэхухэм зыхагъэгъуазэ. Литургием апхуэдэу Тхьэм щелъэIуащ къалэм и 
Iэтащхьэм и къуэдзэ Гречишников Иванрэ къалэм щэнхабзэмкIэ и управленэм и унафэщI 
Шаповаловэ Еленэрэ.  
Железноводск къалэм и Покров члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Бондарчук 
Андрей къыхигъэщащ Хэкум, къалэм папщIэ къызэдгъэпэщ зэгъусэ тхьэлъэIум и 
мыхьэнэр.
А махуэм и пщыхьэщхьэм концертым хыхьэу Андрей къалэдэсхэм къахуеджащ 
Пятигорск, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт къалэм зиужьыну, 
ефIэкIуэну зэразыкъыхуигъазэ хъуэхъум. 

 

1461
Фотогалерея