Новопавловск сабийхэм щахутепсэлъыхьащ узыншагъэм и мыхьэнэм

16.09.2023
Просмотры: 834

 2023 гъэм фокIадэм и 11-м Новопавловск къалэм и школ №2-м щоджэным 
щыIущIащ. ГъащIэ узыншэм теухуа фильм еплъа нэужь, Пятигорск епархием и 
Новопавловскэ округым и благочиннэ щоджэн Гордин Александр гъащIэ узыншэм, Иоанн 
УмэхъакIуэм и гъащIэм яхутепсэлъыхьащ. 
ФокIадэм и 14-м Новопавловск къалэм узыншагъэр щрагъэфIакIуэ  и «Заря» 
центрым Петропавловскэ члисэм и тхьэмахуэ школым и егъэджакIуэ Бережнов Александр 
ныбжьыщIэхэм яхутепсэлъыхьащ узыншагъэм и махуэм. Дэтхэнэ зыри щихъ Мурин 
Моисей и гъащIэр и щапхъэу Тхьэм зэрыхуэкIуэным къытеувыIащ. 

 

834
Фотогалерея