Урысейпсо зэгъусэ тхьэлъэIум Налшык щыIущIащ

15.09.2023
Просмотры: 2172

2023 гъэм фокIадэм м 14-м, щихъ Столпник Симеон и фэеплъ махуэм, Пятигорск, 
Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт Налшык къалэм и Симеоновскэ члисэм 
пащтыхь шэнтиуэ тхьэлъэIухэр щригъэкIуэкIащ. 
Зэхыхьэр ирагъэжьащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, ТекIуэныгъэ 
къэзыхьа Георгий и къарум щыщ Iыхьэу Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл и 
арэзыныгъэкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къашар зыщIыгъу зэгъусэ тхьэлъэIукIэ.
«Тщыщ дэтхэнэри къыхузоджэ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, ди сэлэтхэр 
ТекIуэныгъэм тезыгъэгушхуа Георгий и тхьэлъэIум тету Тхьэм елъэIуну, Тхьэм 
мамырыгъэ къыдитыну. Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Георгий девгъэлъэIу ди 
тхьэлъэIухэр жэуапыншэ имыщIыну», - жиIащ Пастыр нэхъыщхьэм тхьэлъэIум и пэ 
къихуэу. 

 

2172
Фотогалерея