Къэрэшей-Шэрджэсым щыIущIащ урысейпсо зэгъусэ тхьэлъэIум

12.09.2023
Просмотры: 2431

2023 гъэм фокIадэм и 12-м, щихъ Невский Александр и фэеплъ махуэм, Пятигорск, 
Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт, Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх 
Кирилл и арэзыныгъэкIэ, Черкесск къалэм и Никольскэ соборым урысейпсо зэгъусэ 
тхьэлъэIум щыIущIащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча щихъ икIи ТекIуэныгъэ 
къэзыхьа Георгий и къарум щыщ Iыхьэ яIыгъыу.
«Мы зэгъусэ тхьэлъэIур гукъыдэж къыдэзытщ, сыту жыпIэмэ Тхьэм ди 
тхьэлъэIухэр, ди анэхэм я тхьэлъэIухэр зэхихыну зыхуэдгъэзэнущи, Тхьэм гугъуехьхэм 
дызэрыпхыкIын къару къыдитын папщIэ», - жиIащ Пастыр нэхъыщхьэм тхьэлъэIу 
литургием и пэ къихуэу. 
Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Пятигорск епархием и 
Административнэ секретариатым и унафэщI щоджэн Яковенкэ Илия, Къэрэшей-
Шэрджэсым и щоджэнхэм, къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрий. Литургием хыхьэу Пастыр 
нэхъыщхьэм къардэн къулыкъур иригъэкIуэкIащ Москва и духовнэ семинарием 
къыщIэкIам, Черкесск къалэм щыщ Якушев Игорь. Архиепископ Феофилакт 
къыхигъэщащ а махуэм республикэм щоджэн къыщыунэхун зэрыхуейр икIи Игорь 
зыхуигъэзащ Тхьэр къыдэIэпыкъуну фIэщхъуныгъэ зиIэхэм папщIэ. 
Литургие нэужьым Щихънагъым игъэлъэпIащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд 
зрагъэшэча Георгий икIи фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ.
А махуэ дыдэм архиепископ Феофилакт Къэрэшей-Шэрджэсым и щоджэнхэм 
яIущIащ. Зэхыхьэм хэтхэр тепсэлъыхьащ екIуэлIапIэхэм я социальнэ къулыкъухэм, 
тхьэмахуэ школхэм гъэ еджэгъуэщIэхэр къызэрыщыунэхум.

 

2431
Фотогалерея