Архиепископ Феофилакт литургие иригъэкIуэкIащ

11.09.2023
Просмотры: 1274

 2023 гъэм фокIадэм и 10-м, махуэ щэ ныкъуэм къыкIэлъыкIуэ тхьэмахуэ 14-м, 
Пятигорск, Черкесск епархиехэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие 
щригъэкIуэкIащ Пятигорск къалэм и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам. Щоджэн 
нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ щоджэнхэм. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу 
тхьэлъэIум хэтащ къалэм щыпсэухэмрэ зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэмрэ. 
ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм къыщыхьахэм къеджа нэужь Щихънагъым 
фIэщхъуныгъэ зиIэхэм захуигъэзащ узэщIыныгъэкIэ. Архиепископ Феофилакт 
екIуэлIапIэм кIуэхэм епсэлъэным щыпащащ Пятигорскэ епархием и ЩIалэгъуалэ 
центрым. 

 

1274
Фотогалерея