Щоджэным саугъэтхэр яритащ сабий унэм и гъэсэнхэм

04.09.2023
Просмотры: 1055

2023 гъэм шыщхьэуIум и 31-м ЩIэныгъэм и махуэмкIэ ехъуэхъуащ адэ-анэм я 
нэIэм щIэмытыжу къэна сабийхэм: КъШР-м Лэжьыгъэмрэ социальнэ зыужьыныгъэмкIэ и 
министр Шакъ Руслан, КъШР-м сабийм и хуитыныгъэр хъумэнымкIэ и уполномоченнэ 
Алакаевэ Марие, Сабий унэм и унафэщI Бажэ Бадрудин, гъэсакIуэхэр, сабий унэм и 
псапащIэхэр, Черкесск къалэм и Никольскэ соборым и щоджэн Гурин Александр. 
Сабийхэм зыкъагъэлъэгъуащ. 
IуэхущIапIэм и гъэсэни 8 къыщIэкIащ икIи абыхэм Черкесск къалэм я щIэныгъэм 
щыпащэнущ. Черкесск къалэм и Никольскэ соборым ирагъэблэгъащ ахэр икIи гъэ 
еджэгъуэщIэм класс нэхъыжьхэм  кIуахэмрэ япэ классым кIуахэмрэ ехъуэхъуащ. 
Александр сабийхэм яритащ зыхуеину Iэмэпсымэхэр.
«Забота» сабий унэм фокIадэм и 1-м гъэ еджэгъуэщIэмкIэ ехъуэхъуну кIуащ КШР-
м и прокурор Жариков Олег, КъШР-м сабийм и хуитыныгъэмкIэ и уполномоченэ 
Алакаевэ Марие, сабий унэм и унафэщI Червоновэ Еленэ, министерствэм и лIыкIуэ 
Бекбулатовэ Сакинат, гъэсакIуэхэр, Черкесск и Никольскэ соборым и щоджэн Гурин 
Александр. 
Сабийхэр гуапагъэм теухуа усэ къеджащ. Александр гъэсакIуэхэмрэ 
егъэджакIуэхэмрэ ехъуэхъуащ я лэжьыгъэхэм папщIэ икIи шыIэныгъэ, щIэныгъэм 
ехъулIэныгъэ щаIэну зыхуагъэзащ. Апхуэдэу щихъ Радонижский Сергий и гугъу хуащIащ. 
Щоджэным сабийхэм IэфIыкIэхэр иратащ. Саий унэм и унафэщIыр хьэщIэхэм 
яхутепсэлъыхьащ сабий унэм и гъащIэм.

 

1055
Фотогалерея