Архиепископ Феофилакт тхьэлъэIукIэ игу къигъэкIыжащ Воин Иоанн

17.08.2023
Просмотры: 229

2023 гъэм шыщхьэуIум и 12-м, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Воин Иоанн 
и фэеплъ махуэм, Пятигорскэ, Черкесскэ епархием и архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу 
литургие щригъэкIуэкIащ КъБР-м и Звезднэ къуажэм и члисэм. 
Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Пятигорскэ епархием Налшык 
щиIэ округым и щоджэнхэм благочиннэ щоджэн нэхъыжь Бобылев Валентинрэ къардэн 
нэхъыжь Кубэ Димитрийрэ я пашэу. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэм елъэIуащ 
къуажэдэсхэмрэ УФ-м и Лъэпкъ гвардием и гъунэгъу дзэ частым щыщхэмрэ. 
Литургие нэужьым Щихънагъым зэгъусэ тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ, Тхьэм папщIэ 
бэлыхь куэд зрагъэшэчам и фэеплъыр игъэлъэпIащ икIи фIэщхъуныгъэ зиIэхэм 
узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. А махуэм архиепископ Феофилакт дзэм къулыкъу 
щызыщIэхэм епсэлъащ. 

 

229