Архиепископ Феофилакт хэтащ Тэтэрстан митрополием и зэхыхьэхэм

22.07.2023
Просмотры: 1932

2023 гъэм бадзэуэгъуэм и 20-21-хэм Тэтэрстаным и къалащхьэм щекIуэкIащ Тхьэм 
и Анэм и Къэзан тхьэнапэр илъэс 444-рэ зэрырикъум теухуа зэхыхьэ. 
Махуэшхуэ тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ Ташкент и митрополит Викентий, Беларус 
псом я Патриаршэ экзарх, Минск и митрополит Вениамин, Казань и митрополит Кирилл. 
Пастыр нэхъыщхьэхэм я гъусэу абы хэтащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я 
архиепископ Феофилакт. 
Махуэшхуэм ирихьэлIэу тхьэлъэIу ирагъэкIуэкIащ. А махуэ дыдэм Казань 
кремлым и Благовещенскэ соборым, Ватиканым кърахыу 2005 гъэм Казань къахьам деж 
тхьэлъэIу уэрэд щыжаIащ. ИужькIэ къалэ зэгъусэ тхьэлъэIу ирагъэкIуэкIащ соборым и 
лъапIэныгъэр яIыгъыу – Казань и Богородицкэ къулъшырыфым и кафедральнэ собор 
тхьэлъэIур щрагъэкIуэкIам деж. Архиепископ Фефилакт узэщIыныгъэ жиIащ. 
Щихънагъым и гъусэу Iуэхум хэтащ Пятигорск епархием и Админисративнэ 
секретариатым и унафэщI щоджэн Яковенкэ Илия, Бакинскэ епархием и управленэм и 
секретарь архимандрит Алексий (Никоноров). ТхьэлъэIу нэужьым абы хэтахэм 
ехъуэхъуащ Тэтэрстан Республикэм и Iэтащхьэ Минниханов Рустам, Къэрал чэнджэщэгъу 
Шаймиев Минтимер. 

 

1932
Фотогалерея