Чристэн сабий гъэсапIэм траухуащ спорт зэхьэзэхуэр

12.07.2023
Просмотры: 1390

Кисловодск къалэм и Крестовоздвиженскэ члисэм Тхьэм и Анэм и 
«Скоропослушница» тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ и Чриcтэн сабий гъэсапIэм Унагъуэм, 
лъагъуныгъэм, зэхуэпэжыныгъэм и махуэр щагъэлъэпIэм къызэрагъэпэщащ «Мама, папа, 
я - православная спортивная семья» зэпеуэр.
Чристэн сабий гъэсапIэм зи сабийхэр щыIэ унагъуэ зыбжанэм зэпеуэм 
зыкъыщагъэлъэгъуащ. Сабийхэм я ныбжьым елъытауэ къыхахащ я лэжьыгъэхэр. 
Сабийхэм - нэхъ тыншу, балигъхэм - нэхъ гугъуу. Зэпеуэхэр траухуат унагъуэр нэхъри 
зэкъуэгъэувэным. Зэхьэзэхуэ нэужьым къэпщытакIуэ гупым хэтхэм зэхалъхьэжащ абы 
кърикIуахэр икIи абы хэтахэм щIыхь тхылъхэмрэ саугъэтхэмрэ иратащ.
ЕгъэджакIуэхэр ехъуэхъуащ фIэщхъуныгъэ зиIэ Муромскхэ Петррэ Февронийрэ я 
фэепъ махуэмкIэ. «Пётр и Феврония» уэрэдымкIэ зэхуащIыжащ зэхыхьэр.

 

1390
Фотогалерея