Архиепископ Феофилакт иригъэкIуэкIащ литургиер

02.07.2023
Просмотры: 1774

2023 гъэм мэкъауэгъуэм и 2-м, махуэ щэ ныкъуэм къыкIэлъыкIуэ тхьэмахуэ 4-м, 
Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие 
щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам. Щоджэн 
нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэнхэм. Пастыр 
нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ къалэдэсхэмрэ зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэмрэ. 
ХъыбарыфIххэр зэрыт тхылъ лъапIэм къыщыхьахэм къеджа нэужь Щихънагъым 
фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. Литургие нэужьым архиепископ 
Феофилакт и зэпсэлъэныгъэм екIуэлIапIэм кIуэхэм я гъусэу щыпащащ Псыхуабэ 
епархием и ЩIалэгъуалэ центрым. 

 

1774
Фотогалерея