Члисэм и унафэщIым япэ социальнэ Iуэхур иригъэкIуэкIащ

28.06.2023
Просмотры: 1486

Александровскэ станицэм и Александро-Невскэ члисэм и унафэщI щоджэн 
нэхъыжь Дмитриенкэ Сергий игъэзэщIащ «Я покажу тебе Святыни Кавказа» социальнэ 
Iуэхур. 
А социальнэ Iуэхур щытекIуащ КъБР-м лъэпкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ проектхэмкIэ 
и министерствэм и зэпеуэм. Iуэхур хуэунэтIащ цIыхухэм я зыужьыныгъэм, 
ефIэкIуэныгъэм. 
2023 гъэм мэкъуауэгъуэм и 16-м Къэбэрдей-Балъкърым и щIыпIэ дахэхэм 
зыплъыхьакIуэ кIуащ. Абы хэтащ зи ныбжь хэкIуэта цIыху 70-м щIигъу, зи узыншагъэм 
къимыхь сабийхэр, СВО-м щыIэхэм я Iыхьлыхэр, зауэм зи щхьэ къыхэзыхахэр.ЩIыналъэ 
лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэр Дзэлыкъуэ районым хыхьэ Совхознэ къуажэм и Свято-
Троицкэ Серафимовскэ цIыхубз къулъшырыфым, Налшык къалэм Магдалинэ Марие и 
цIэр зезыхьэ  и члисэ зэхуэхьэсам щыIащ. 
2023 гъэм мэкъуауэгъуэм и 22-м Александро-Невскэ члисэм щекIуэкIащ проектым 
и япэ дерсыр, чристэн фIэщхъуныгъэм и лъабжьэхэм ухэзыгъэгъуазэр. Члисэм и унафэщI 
щоджэн нэхъыжь Дмитриенкэ Сеергий проектым хэтхэр хигъэгъуэзащ члисэм щызекIуэ 
хабзэхэм, Чристэн Члисэр къызэрыунэхуам и тхыдэм, щихъхэм, тхьэнапэхэм я къарум, 
Члисэм и щэхухэм, упщIэхэми жэуап иритащ. 
Дерсым и етIуанэ Iыхьэр екIуэлIапIэм и конференц-залым щекIуэкIащ. Проектым 
хэтхэр я Iуэху еплъыкIэхэмкIэ зэхъуэжащ, «Святыни России, путешествие по Золотому 
кольцу» видеолекцэм еплъащ.
КъБР-м и Май районым ЦIыхухэм социальнэ Iуэхутхьэбзэхэр щыхуащIэ и 
зэзыгъэуIу центрым и унафэщI Гусевэ Татьянэ проектыр зэрагъэзэщIэнум къытеувыIащ, 
лъэпкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ проектэмкIэ министерствэм и грант дэIэпыкъуныгъэм, 
жылагъуэ проектхэм, дяпэкIэ къапэщылъхэм къытеувыIащ. 
Зэхыхьэм хэтхэм фIыщIэ хуащIащ унафэщIым, гуапэу зэрырагъэблэгъам папщIэ. 

 

1486
Фотогалерея