Новопавловскэ, ЕссэнтIыгу благочинэхэр щэхухэр Iуэтэжыным и ужь ихьащ

27.06.2023
Просмотры: 2295

 Марьинскэ станицэм и Михайловскэ члисэм Псыхуабэ епархием и Новопавловскэ 
благочинием и щоджэнхэм гуэныхьхэр щаIуэтэжащ. Щэхухэм иужькIэ щоджэнхэм 
шхапIэм щыпащащ я зэпсэлъэныгъэм.
ЕссэнтIыгу къалэм и Никольскэ члисэм щоджэнхэм гуэныхьхэр щаIуэтэжащ икIи 
ЕссэнтIыгу благочинием и зэхуэс щекIуэкIащ. Благочинием и щоджэн нэхъыжь 
Дмитриенкэ Сергей щоджэнхэм захуигъэзащ узэщIыныгъэ псалъэкIэ икIи апостол 
къулыкъур ирахьэкIынымкIэ ехъуэхъуащ.
Щэхухэм иужькIэ зэхуэс зэхэтащ. Абы щоджэнхэр щытепсэлъыхьащ благочинием 
и гъащIэм теухуа Iуэхугъуэхэм. ИужькIэ дунейм ехыжа щоджэнхэу Никольскэ некроплым 
щыщIалъхьахэм папщIэ тхьэлъэIу ирагъэкIуэкIащ. 

 

2295
Фотогалерея