Медицинэ лэжьакIуэхэм я махуэм благочиннэм псыхуабэдэс офтальмологхэм заригъэплъыхьащ

19.06.2023
Просмотры: 2042

Медицинэ лэжьакIуэхэм, нэм щеIэзэ «Факт» клиникэм и лэжьакIуэхэм я 
тыгъэу, Къэрэшей-Шэрджэсым и пасэрей лъапIэныгъэхэм зыщрагъэплъыхьащ. 
Архыз Ищхъэрэ къалэм и члисэхэм защригъэплъыхьащ хьэщIэхэм Псыхуабэ 
епархием и Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь 
Субтельный Евгений. Благочиннэм хьэщIэхэм тыгъэ яхуищIащ щоджэн Гурин 
Александррэ Осининэ Мариерэ я «Святые наших дней» къыдэкIыгъуэр.

2042
Фотогалерея