Кисловодск махуэшхуэ зэхыхьэхэр щызэхэтащ

10.05.2023
Просмотры: 1835

 2023 гъэм накъыгъэм  9-м Кисловодск къалэм и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам 
тхьэлъэIу литургие нэужьым фIыщIэ тхьэлъэIу щрагъэкIуэкIащ, иджыпсту къэралыр 
зэрыт шынагъуэм къикIын папщIэ.
ЗауэлI щIыхьым и «Солдатам Родины» фэеплъым деж щекIуэкIащ «Кисловодск. Za 
Наших» фэеплъ пэкIур. Абы щызэхуэсащ къалэ-зыгъэпсэхупIэм и Iэтащхьэ Моисеев 
Евгений, къалэ Думэм и унафэщI Волошинэ Любовь, Ставрополь крайм социальнэ 
политикэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетым и унафэщIым и къуэдзэ Мурашкэ 
Николай, Кисловодскэ мэжджытым и имам, Псыхуабэ епархием Кисловодскэ округым 
щиIэ благочиннэ щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн. 
Благочиннэм ягу къигъэкIыжащ зауэр IутIыжым ирихьэлIэу зэриухар, Тхьэм 
папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Георгий и фэеплъ махуэм, ТекIуэныгъэр Тхьэм 
къызэрыдитар. Щоджэным фIыщIэ яхуищIащ ветеранхэмрэ тылым щылэжьахэмрэ, 
ТекIуэныгъэм хуащIа хэлъхьэныгъэшхуэхэм папщIэ, хэкIуэдахэм мыкIуэдыжын фэеплъ 
ягъуэтыну Тхьэ елъэIуащ. ПэкIур щиухым фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьащ. 
А махуэ дыдэм музейм и «Казакам России» паркым деж тхьэрыIуэ щащIащ къалэм 
и къэзакъ зэгухьэныгъэм щыщхэм. Апхуэдэу Кисловодск и къэзакъхэр зэхуэсащ. 
Зэхыхьэм хэтащ Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн нэхъыжь Чеканов Димитрий. 
Чристэн жорымрэ Инджылымрэ ба хуащIу, къэзакъхэм Тхьэ яIуащ я фIэщхъуныгъэмрэ 
Тхьэмрэ емыпцIыжыну, Хэкумрэ цIыхубэмрэ къулыкъу хуащIэну. ИужькIэ къэзакъхэр 
кIуащ «Журавли» фэеплъым деж, удз гъэгъахэр тралъхьащ Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм я 
фэеплъым.

 

1835
Фотогалерея