Архиепископ Феофилакт нэщI Иным и етхуанэ тхьэмахуэ тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ

03.04.2023
Просмотры: 1294

2023 гъэм мэлыжьыхьым и 1-м пщыхьэщхьэм Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я 
архиепископ Феофилакт тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ. Мэлыжьыхьым и 2-м пщэдджыжьым 
тхьэлъэIу литургиер щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам 
щоджэнхэм я гъусэу. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ къалэдэсхэмрэ 
зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэмрэ. 
Пщыхьэщхьэ тхьэлъэIум Пастыр нэхъыщхьэр тхьэмахуэ Инджылым къеджащ икIи 
екIуэлIапIэм кIуэхэм гъэнэхуа дагъэм щыщ ящихуащ. ТхьэлъэIу литургием хыхьэу 
Щихънагъыр ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм къыщыхьахэм къеджащ икIи 
фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. 
Архиепископ Феофилактрэ екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ щызэпсэлъащ Псыхуабэ 
епархием и ЩIалэгъуалэ центрым. 

 

1294
Фотогалерея