Чристэн тхылъым и махуэр гимназием щагъэлъэпIащ

16.03.2023
Просмотры: 1385

2023 гъэм гъатхэпэм и 18-м Кисловодск къалэ-зыгъэпсэхупIэм и Чристэн Свято-
Никольскэ классическэ гимназием щекIуэкIащ чристэн тхылъым и махуэр. 1-4 классхэм 
щIэсхэм я махуэшхуэр ягъэхьэзыращ пэщIэдзэ классым щIэсхэм я унафэщIхэм, члисэ 
уэрэдхэр жыIэнымкIэ егъэджакIуэ Игнатенкэ Еленэрэ библиотекэм и лэжьакIуэ 
Михайловэ Иннэрэ. 
ЕджакIуэхэм фIэхъускIэ захуигъэзащ гимназием и унафэщI щоджэн нэхъыжь 
Знаменский Иоанн, тхылъым цIыхум зиужьын папщIэ и мыхьэнэр къыхигъэщу, абы 
цIыхум и гум къыщигъэнэнкIэ хъуну Iущагъэр, фIыгъуэр. 
ПэщIэдзэ классым щIэсхэм я еджакIуэхэм гимназием и гъэсэнхэм къащIащ 
Урысейм тхылъ традзэу зэрырагъэжьам и тхыдэр, япэ типографиер, Урысейм илъэс 400 
ипэкIэ 1564 гъэм ипэкIэ ар къызэрагъэпэща, къардэн Федоров Иван и «Апостол» 
тхылъыр. 
Курбан-Алиев Роман и къуэш, япэ классым щIэсым, абы къыдеджэхэм 
яритащ тхылъхэр, а махуэм Алыфбейм фIэхъус езыхыжхэм. НыбжьыщIэхэм 
уэрэдхэр жаIащ, усэ къеджащ, упщIэхэм жэуап иратащ, махуэшхуэм и 
хьэщIахэм. ЗэIущIэр щиухым 11 классым щIэс Роман къеджащ «Апостол» 
тхылъым щыщ Iыхьэ. 
Махуэшхуэм пащащ класс нэхъыжьхэм щIэсхэм я гъусэу. Гимназием и 
гъэсэнхэр еплъащ Митрополит Алфеев Иларион и «Библия: что надо о ней знать 
и как правильно читать» фильмым. ИужькIэ викторинэ къызэрагъэпэщащ, 
ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм теухуауэ. 

 

1385
Фотогалерея