Епархием и лIыкIуэр къыщыпсэлъащ Тэрч къэзакъыдзэм и Атаманхэм я советым и зэIущIэм

06.03.2023
Просмотры: 1119

2023 гъэм гътхэпэм и 4-м Псыхуабэ къалэ-зыгъэпсэхупIэм и Администрацэм 
щекIуэкIащ Тэрч къэзакъыдзэм и округхэмрэ районхэмрэ я Правленэм и зэхыхьэ. Ар 
иригъэкIуэкIащ Тэрч къэзакъыдзэм и атаман къэзакъ генерал Кузнецов Виталий. ЗэIущIэм 
и хьэщIэ лъапIэ хъуащ къалэм и Iэтащхьэ Ворошилов Дмитрий.
Зэхыхьэм хэтащ Псыхуабэ епархием къэзакъхэм ядэлэжьэнымкIэ и къудамэм и 
унафэщI щоджэн нэхъыжь Фещенкэ Стефан. Щоджэныр къэзакъхэм ехъуэхъуащ НэщI 
инымкIэ икIи Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт и арэзыныгъэр 
ялъигъэIэсащ. Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и атаманхэм защыхуигъазэм 
щоджэным гу лъаригъэтащ къэзакъхэм зэкъуэтыныгъэр яхъумэн зэрыхуейм, я 
фIэщхъуныгъэм емыпцIыжыну, Тхьэр къадэIэпыкъуну захуигъэзащ. Апхуэдэу зэIущIэм 
хэтхэм жаIащ Тэрч къэзакъхэм я хабзэхэр, тхыдэр, щэнхабзэр яхъумэн, щIэблэр ягъэсэн 
зэрыхуейр. Нэхъыщхьэращи, Хэкур зыхъумэхэм ящIыгъуу къэзакъхэр дзэ операцэ хэхам 
хэтщ.  

 

1119
Фотогалерея