Архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу иригъэкIуэкIащ

20.02.2023
Просмотры: 1648


2023 гъэм мазаем и 18-м пщыхьэщхьэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я 
архиепископ Феофилакт тхьэмахуэ тхьэлъэIур  щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ и Спасскэ 
кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам щоджэнхэм я гъусэу. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур 
драгъэкIуэкIащ Псыхуабэ щыпсэухэм, зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэм. Щихънагъыр 
махуэшхуэ Инджылым къеджащ икIи фIэщхъуныгъэ зиIэхэм гъэнэхуа дагъэм щыщ 
ящихуащ. 
Езы тхьэмахуэ махуэм, 2023 гъэм мазаем и 19-м архиепископ Феофилакт Спасскэ 
члисэ зэхуэхьэсам тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур 
драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэнхэм. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ 
елъэIуащ Псыхуабэ щыпсэухэмрэ зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэмрэ. ХъыбарыфIхэр зэрыт 
тъхылъ лъапIэм къыщыхьахэм къеджа нэужь, Щихънагъым фIэщхъуныгъэ зиIэхэм 
узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. Архиепископ Феофилактрэ екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ я 
зэпсэлъэныгъэм щыпащащ Псыхуабэ епархием и ЩIалэгъуалэ центрым. 

 

1648
Фотогалерея