Псыхуабэ епархием и щIалэгъуалэр тепсэлъыхьащ гъащIэм и лъэныкъуэ куэдым

20.02.2023
Просмотры: 1723

2023 гъэм мазаем и 18-м Псыхуабэ щекIуэкIащ еханэ щIалэгъуалэ Сретенскэ 
зэхуэсыр. Сретения махуэшхуэм щагъэлъапIэ чристэн щIалэгъуалэм я махуэр. 
КъызэгъэпэщакIуэхэм абы траухуащ епархием и округхэм екIуалIэ щIалэгъуалэм я 
зэхуэсыр. 
Зэхуэсым и пэ къихуэу тхьэлъэIу литургиер щрагъэкIуэкIащ Псыхуабэ и 
Лазаревскэ члисэм. Ар иригъэкIуэкIащ члисэм и унафэщI, ЩIалэгъуалэ къудамэм и 
унафэщI щоджэн Яковенкэ Илия щIалэгъуалэм ядэлэжьэнымкIэ благочиннэхэм я 
дэIэпыкъуэгъухэм ящIыгъуу. Къулыкъу нуэжьым щIалэгъуалэр члисэм и шхапIэм 
щызэпсэлъащ. Пленарнэ зэIущIэр щекIуэкIащ Интурист хьэщIэщым и конгресс-
IущIапIэм. Мы гъэм зэхуэсыр теухуауэ щытащ: «Вера. Призвание. Жизнь». ЩIалэгъуалэр 
тепсэлъыхьащ уи гъащIэ гъуэгур къызэрыхэпхынум, светскэ лэжьыгъэмрэ чристэн 
гъащIэмрэ зэрыздебгъэкIунум, насыпыфIэ узэрыхъунум. 
Зэхыхьэм и хьэщIащ IэщIагъэ зэмылIэужьыгъуэ зиIэхэр, Христос и фIэщхъуныгъэм 
зэришэлIахэм. ФIэщхъуныгъэмрэ къызыхуигъэщIа IэщIагъэмрэ щIалэгъуалэм 
яхутепсэлъыхьащ журналист, гастроисследователь, бренд-шеф Еловиковэ Аннэ, бьюти 
эксперт, дахагъэмкIэ унэ къызэIузыха Хлевная Евгение, Железноводск къалэм и думэм и 
депутат, хьэрычэтыщI, ресторатор Блем Александр, Псыхуабэ къэрал университетым и 
егъэджакIуэ, щоджэн Зегнун Владимир. 
ЗэIущIэр гъэщIэгъуэну екIуэкIащ. УпщIэ зыбжанэ ятащ икIи абы я жэуапхэр 
яIэрыхьащ, гушыIащ, зэдэуащ, гъащIэм и лъэныкъуэ куэд къызэIуахащ. 

 

1723
Фотогалерея