Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл ехъуэхъуащ

01.02.2023
Просмотры: 2020

«Фи Iуэху бгъэдыхьэкIэхэмрэ Iущагъымрэ иджырей зэIумыбзхэм члисэм и 
цIыхухэр дызэкъуигъэуващ. Мамырыгъэм, узыншагъэм папщIэ тхьэлъэIукIэ махуэ къэс 
Тхьэмрэ КъегъэлакIуэ Христосрэ захудогъазэ. Илъэс куэдкIэ Тхьэм утхуигъэпсэу!», - 
зыхуигъэзащ Щихънагъым а махуэм Урыс Члисэм и Iэтащхьэм. 
Архиепископ Феофилакт Патриарх Кирилл къулыкъу дищIащ ар и къулыкъум 
зэрыпэувэрэ илъэс 14 щрикъум, ехъуэхъури пастыр нэхъыщхьэхэм епсэлъащ.

 

2020
Фотогалерея