ЕссэнтIыгу щагъэнэхуащ Кавказым и япэ члисэ Святогорец Паисий и цIэр зезыхьэр

23.01.2023
Просмотры: 4096

2023  гъэм щIышылэм и 22-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ 
Феофилакт ЕссэнтIыгу къалэм щихъ Святогорец Паисий и цIэр зезыхьэ члисэр 
щигъэнэхуащ икIи тхьэлъэIу литургиер иригъэкIуэкIащ. 
Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ: Псыхуабэ епархием и 
Администртивнэ секретариатым и унафэщI щоджэн Яковенкэ Илия, ЕссэнтIыгу члисэ 
округым и щоджэнхэм благочиннэ щоджэн нэхъыжь Фещенкэ Стефанрэ къардэн нэхъыжь 
Кубэ Димитрийрэ я пашэу. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ къалэдэсхэмрэ 
Кавказым и Минводы и алыдж зэгухьэныгъэмрэ. 
ТхьэлъэIум хыхьэу архиепископ Феофилакт игъэнэхуащ Псыхуабэ епархием и 
зэгухьэныгъэ цIыкIухэм я антиминсхэр. Литургие нэужьым Щихънагъым игъэнэхуащ 
Тхьэр умэхъын щIын махуэшхуэр икIи фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ 
захуигъэзащ. Щоджэн нэхъыщхьэм фIыщIэ яхуищIащ псапащIэхэм, екIуэлIапIэм кIуэхэм, 
епархием и флористхэм, члисэр махуэшхуэм зэрыхуагъэхьэзырам папщIэ. 
ЕссэнтIыгу къалэм щихъ Святогорец Паисий и цIэр зезыхьэ Петропавловскэ 
комплексыр Кавказым щыяпэщ. Щихъ Паисий гъащIэ гугъу къигъэщIащ, гугъуехь куэд 
пыщIауэ икIи цIыхухэм шыIэныгъэ яриту щытащ. Аращ члисэм и хъумакIуэу ар 
щIыхахари. ЕссэнтIыгу и Успенскэ члисэм апхуэдэу члисэ цIыкIу щолажьэ, Тхьэм и 
нэфIыр зыщыхуа Паисий и цIэр зэрихьэу.

4096
Фотогалерея