Архиепископ Феофилакт махуэшхуэ тхьэлъэIу иригъэкIуэкIащ

19.01.2023
Просмотры: 4185

2023 гъэм дыгъэгъазэм и 18-м, махуэшхуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я 
архиепископ Феофилакт махуэшхуэ тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ Черкесск и Покров члисэм 
и щоджэнхэм Псыхуабэ епархием и Ищхъэрэ Къэрэшей-Шэрджэс округым и благочиннэ, 
унафэщI, щоджэн нэхъыжь Нартов Александррэ къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрийрэ я 
пашэу. 
Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ Черкесск щыпсэухэр. Щихънагъыр 
махуэшхуэ Инджылым къеджащ, гъэнэхуа дагъэм щыщ екIуэлIапIэм кIуэхэм ящихуэри 
фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. Апхуэдэу щоджэн нэхъыщхьэр 
члисэм и щоджэн Птушкин Сергий ехъуэхъуащ пресвитор къулыкъум зэрыпэрытрэ илъэс 
бжыгъэ зэрырикъум папщIэ. 
Махуэшхуэм, 2023 гъэм щIышылэм и 19-м, архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу 
литургие щригъэкIуэкIащ Черкесск къалэм и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам. Щоджэн 
нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэнхэм ключар щоджэн 
нэхъыжь Кузнецов Сергийрэ къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрийрэ. Пастыр нэхъыщхьэм и 
гъусэу Тхьэ елъэIуащ къалэдэсхэмрэ Кубан къэзакъыдзэм и Баталпашинскэ къудамэм и 
къэзакъхэмрэ. Щихънагъым фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. 
Къэрэшей-Шэрджэсым и Iэтащхьэ Темрезов Рашид и хъуэхъур республикэм исхэм 
ялъигъэIэсащ КъШР-м и ЦIыхубэ Зэхуэсым и УнафэщI Иванов Александр. ИужькIэ 
архиепископ Феофилакт ЩIыхь тхылъхэмрэ фIыщIэ тхылъхэмрэ яритащ члисэ 
зэхуэхьэсам и псапащIэхэм, «Баталпашинские чтения – 2022» урысейпсо щIэныгъэ-
практикэ конференцэр нэгъабэ къызэзыгъэпэщахэмрэ абы хэтахэмрэ. Архиепископ 
Феофилакт члисэ зэхуэхьэсам екIуалIэхэм папщIэ псыр игъэнэхуащ. 
А махуэ дыдэм архиепископ Феофилакт Матвей – Анджиевскэ къуажэм и Иоанно-
Богословскэ члисэм и унафэщIым и къуэр умэхъын ищIащ. Ар щоджэным и унагъуэм 
ехъуэхъуащ, сабийм узыншагъэ иIэну. 

 

4185
Фотогалерея