Сабий 300-м щIигъу щыIащ псапэ махуэшхуэхэм

11.01.2023
Просмотры: 2057

 Христос и Хъуромэ махуэшхуэхэм Псыхуабэ епархием и Георгиевскэ цIыхубз 
къулъшырыфым псапэ псейхэр щагъэуващ икIи абыхэм сабий 300-м щIигъу хэтащ. 
«София» екIуэлIапIэ-пансионатым и гъэсэнхэм Хъуромэ таурыхъ къагъэлъэгъуащ. 
Псейм и хъуреягъыр Уае Дадэмрэ Уае Гуащэмрэ я гъусэу абыхэм къафыхьащ, усэ 
къеджащ, къэфащ. 
Махуэшхуэ нэужьым саугъэтхэр къахьащ. 

 

2057
Фотогалерея