УнафэщIымрэ екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ ехъуэхъуащ сабий унэм и гъэсэнхэм

11.01.2023
Просмотры: 2157


Христос и Хъуромэм Псыхуабэ и Лазаревскэ члисэм и унафэщI щоджэн Яковенкэ 
Илия тхьэмахуэ школым и егъэджакIуэхэмрэ гъэсэнхэмрэ я гъусэу Сабий унэ №32-м 
щыIащ. Члисэр илъэс куэд хъуауэ и ныбжьэгъу цIыкIухэм ядогуашэ. 
Хабзэ зэрыхъуауэ, сабий унэм и гъэсэнхэм хьэщIэхэр ирагъэплъащ Хъуромэ 
спектакль. ЗэIущIэм махуэшхуэ Iэнэм щыпащащ, тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм 
уэрэдхэмрэ колядкэхэмрэ щыжаIам. 
УнафэщIым дэтхэнэ зы гъэсэнми архиепископ Феофилакт къыбгъэдэкI саугъэт 
хуищIащ.

 

2157
Фотогалерея