Архиепископ Феофилакт Налшык щыIущIащ Христос и Хъуромэм

07.01.2023
Просмотры: 2520

2023 гъэм щIышылэм и 7-м, Христос и Хъуромэм, Псыхуабэ, Черкесск 
щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Налшык 
къалэм Магдалинэ Марие и цIэр зезыхьэ и члисэ зэхуэхьэсам. Щоджэн нэхъыщхьэм 
къулыкъур драгъэкIуэкIащ Псыхуабэ епархием Налшык щиIэ округым и благочиннэ 
щоджэн нэхъыжь Бобылев Валентинрэ къардэн нэхъыжь Кубэ Диммитрийрэ. Пастыр 
нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм щыпсэухэр. 
Литургие нэужьым щихънагъым махуэшхуэр игъэлъэпIащ икIи фIэщхъуныгъэ 
зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. ИужькIэ екIуэлIапIэм кIуэхэм ехъуэхъуащ члисэ 
зэхуэхьэсам и тхьэмахуэ школым екIуалIэхэмрэ республикэм и властым и органхэмрэ, 
КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек зэразыхуигъазэ хъуэхъуми къеджащ. 
А махуэ дыдэм хабзэ зэрыхъуауэ архиепископ Феофилакт Хъуромэ псейм и 
хьэщIэхэм ехъуэхъуащ, зауэм щыIэхэмрэ хабзэхъумэ IэнатIэм Iуту хэкIуэдахэм я бынхэр, 
хуэмыщIа унагъуэхэм къыхэкIахэр здрагъэблэгъам. Щихънагъыр гуапэу ехъуэхъуащ 
сабийхэм икIи саугъэтхэр яритащ, Псыхуабэ епархием игъэхьэзырахэр. 

 

2520
Фотогалерея