Архиепископ Феофилакт Псыхуабэ и Спасскэ члисэ зэхуэхьэсам тхьэмахуэ литургие щригъэкIуэкIащ

11.12.2022
Просмотры: 2321

2022 гъэм дыгъэгъазэм и 11-м, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ 
Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ 
зэхуэхьэсам. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и 
щоджэнхэм. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ къалэдэсхэмрэ зыгъэпсэхупIэм и 
хьэщIэхэмрэ. ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм къыщыхьахэм къеджа нэужь, 
Щихънагъым фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. Архиепископ 
Феофилакт екIуэлIапIэм кIуэхэм Псыхуабэ епархием и ЩIалэгъуалэ центрым щепсэлъащ. 

2321
Фотогалерея