Члисэ зэхуэхьэсам и щоджэнхэмрэ волонтёрхэмрэ КъШР-м и социальнэ IуэхущIапIэхэм щыIащ

24.11.2022
Просмотры: 1421

2022 гъэм щэкIуэгъуэм и 21-м Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и 
волонтёрхэмрэ щоджэнхэмрэ Тхьэм и Уэхьий Михаил и махуэмкIэ ехъуэхъуащ Къэрэшей-
Шэрджэс Республикэм и социальнэ IуэхущIапIэхэм я нэIэм щIэтхэм. 
Усть-Джегуты и сабий унэхэм, Черкесск къалэм жьы хъуахэмрэ 
ныкъуэдыкъуэхэмрэ я интернатым, нэфхэм я урысейпсо зэгухьэныгъэм тхьэлъэIу 
тхылъхэр, махуэшхуэ тортхэр яхьащ, тхыдэм, махуэшхуэм и мыхьэнэм тепсэлъыхьащ. 
Щоджэн Гурин Александр щхьэхуэу зыхуигъэзащ дэIэпыкъуныгъэ хуэныкъуэхэм. 

 

1421
Фотогалерея