УнафэщIым игъэнэхуащ къызэрырагъэл техникэр

23.11.2022
Просмотры: 1632

Новопавловскэ къалэм Тхьэм и Анэм и Владимирскэ тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ и 
члисэм щыIащ къегъэлакIуэхэр, полицэм, медицинэ IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэр. 
Члисэм ахэр щызэхуэсащ къегъэлакIуэ техникэр ягъэнэхун папщIэ. Я лэжьэгъухэм 
я гъусэу члисэм кIуащ Юридическэ колледжым и студентхэр. 
Техникэр игъэнэхуащ икIи хьэщIэхэм епсэлъащ члисэм и унафэщI щоджэн 
нэхъыжь Назаров Дионисий. Щоджэным студентхэмрэ и ныбжьэгъухэмрэ шей ефэну 
иригъэблэгъащ, духовнэ, гъащIэ шынагъуэншагъэм теухуауэ.

 

1632
Фотогалерея