Архиепископ Феофилакт иригъэкIуэкIащ Псыхуабэ и щоджэн нэхъыщхьэхэм я члисэ зэхуэхьэсам и зэхыхьэхэр

21.11.2022
Просмотры: 3046

2022 гъэм щэкIуэгъуэм и 21-м, Тхьэм и Уэхьий Михаил и цIэр зезыхьэ Члисэ 
зэхуэхьэсам и махуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт 
тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ къалэм и Михайловскэ члисэм. 
Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Административнэ секретариатым 
и унафэщI щоджэн Яковенкэ Илия я пашэу. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ 
къалэдэсхэмрэ зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэмрэ. 
Литургие нэужьым Щихънагъым зэгъусэ тхьэлъэIу иригъэкIуэкIащ икIи 
фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. Апхуэдэу архиепископ Феофилакт 
щIыхь тхылъхэмрэ грамотэхэмрэ яритащ пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм члисэр 
хуэзыгъэхьэзырхэм. Мы гъэм Михайловскэ члисэ зэухэхьэсам и зэгухьэныгъэм 
тхьэлъэIухэр зэрыщрагъэжьэжрэ илъэс 80 зэрырикъур игъэлъэпIащ. 


***
Псыхуабэ и Михайловскэ члисэ зэхуэхьэсар 1898 гъэм мэлыжьыхьым и 20-м 
игъэнэхуащ Владикавказск и епископ Владимир Тхьэм и Уэхьий Михаил и 
цIэкIэ, Кавказым и иужьрей пащтыхь Михаил и щIыхькIэ. Члисэр 1936 гъэм 
зэхуащIыжащ икIи 1942 гъэм къызэIуахыжащ тхьэлъэIухэм папщIэ. Псыхуабэ 
хуит къащIыжа нэужь Михайловскэ члисэм кафедральнэ цIэр игъуэтыжащ 1946 
гъэ пщIондэ. Ставропольскрэ Псыхуабэрэ я архиепископ Антоний 
(Омановский) и етIуанэ кафедрэр щыIащ абы. 

3046
Фотогалерея