Архиепископ Феофилакт литургие щригъэкIуэкIащ Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам

20.11.2022
Просмотры: 1466

2022 гъэм щэкIуэгъуэм и 20-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я 
архиепископ Феофилакт тхьэмахуэ тхьэлъэIу литургиер щригъэкIуэкIащ 
Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам. Щоджэн нэхъыщхьэм 
къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэнхэм. Пастыр 
нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ къалэдэсхэмрэ зыгъэпсэхупIэм и 
хьэщIэхэмрэ. ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм къыщыхьахэм къеджа нэужь 
Щихънагъым фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. 
Архиепископ Феофилакт екIуэлIапIэм кIуэхэм щепсэлъащ Псыхуабэ епархием и 
ЩIалэгъуалэ центрым. 

1466
Фотогалерея