ЩIышылэм и 8-м ягъэлъэпIэну яубзыхуащ паломникым и махуэр

18.11.2022
Просмотры: 1332

2022 гъэм щэкIуэгъуэм и 16-м зэхэтащ щэнхабзэмкIэ, гъуазджэмрэ щIалэгъуалэ 
политикэмкIэ ЕссэнтIыгу къалэм щиIэ управленэм и унафэщI Алейнк Клавдиерэ 
Псыхуабэ епархием и Паломник IуэхущIапIэм и унафэщI Логвиненкэ Ларисэрэ я зэIущIэр.
Зэхыхьэм хэтхэр тепсэлъыхьащ паломникым и махуэм теухуа щэнхабзэ 
программэм. Псыхуабэ епархием и жэрдэмкIэ Паломникым и махуэр щихъ обручник 
Иосиф и фэеплъ махуэм ягъэлъапIэ, Христос папщIэ япэу дунеяплъэ кIуам. Махуэшхуэм 
теухуауэ къыхалъхьа Iуэхур урысхэм даIыгъащ икIи ар Москва, Санкт-Петербург, Курск, 
Смоленск, Екатеринбург, Новокузнецк, нэгъуэщI щIыпIэхэм щагъэлъапIэ. 
- Мы гъэм, - жиIащ Клавдие, - Къалэм щэнхабзэмкIэ и Управленэм и программэм 
хигъэхьащ паломникым и махуэр. 
2023 гъэм Паломникым и махуэр щIышылэм и 8-м ягъэлъэпIэнущ. Къалэм и 
хьэщIэхэмрэ ессэнтIыгудэсхэмрэ сабийхэм папщIэ теплъэгъуэхэр къыхузэрагъэпэщынущ, 
зэпеуэхэр, зыплъыхьакIуэхэм я гукъэкIыжхэр щIыгъуу. Петропавловск члисэ комплексым 
гъэ къэси хуэдэу махуэшхуэ щекIуэкIынущ. ЕссэнтIыгу къалэм, Псыхуабэ, Черкесск 
епархием, «Кавказский Паломник» IуэхущIапIэм я сайтхэм зыщыхэвгъэгъуазэ хъунущ 
зэхыхьэхэр зэрекIуэкIынум теухуахэм. 

 

1332
Фотогалерея