Архиепископ Феофилакт щоджэным и илъэс тхущIымкIэ ехъуэхъуащ

15.11.2022
Просмотры: 1853

2022 гъэм щэкIуэгъуэм и 15-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ 
Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ епархием и унэм и Иверскэ 
члисэм. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Налшык къалэм и Симеоновскэ 
члисэм и щоджэн Сорокин Сергийрэ къардэн Нестеренкэ Сергийрэ. Пастыр нэхъыщхьэм 
и гъусэу Тхьэ елъэIуащ Псыхуабэ къалэм и епархием и управленэм и лэжьакIуэхэмрэ абы 
щыпсэухэмрэ. 
Литургие нэужьым Щихънагъыр Сорокин Сергий гуапэу ехъуэхъуащ, иджыблагъэ 
зи илъэс 50 юбилейр зыгъэлъэпIам, екIуэлIапIэм и къулыкъухэр егугъуу 
зэрыригъэкIуэкIымкIэ ехъуэхъуащ. Архиепископ Феофилакт щоджэным иритащ «За 
труды на благо Пятигорской епархии» медалым и ещанэ нагъыщэр. 

1853
Фотогалерея