Благочиннэр еджакIуэхэм махуэшхуэм яхутепсэлъыхьащ

17.10.2022
Просмотры: 1479

Новопавловскэ къалэм и курыт еджапIэ №2-м Тхьэм и Анэм и Покров махуэшхуэм 
и пшыхьыр щрагъэкIуэкIащ. ЕджакIуэхэм зыкъагъэлъэгъуащ, адэ-анэхэм я гъусэу 
ягъэхьэзыра шхыныгъуэхэр Iэнэм трагъуващ. 
ЕджакIуэхэм ехъуэхъуащ Псыхуабэ епархием и Новпавловскэ округым и 
благочиннэ щоджэн Гордин Алекандр. Щоджэныр Покров махуэшхуэм тепсэлъыхьащ 
икIи къыхуриджащ щихъ Марие зыхуагъэзэну Урысейр къихъумэну. 

 

1479
Фотогалерея