Железноводск къалэм и махуэр литургиекIэ ирагъэжьащ

20.09.2022
Просмотры: 2556

2022 гъэм фокIадэм и 17-м Железнэ бгым и щхьэм къалэм и члисэхэм щоджэнхэм 
тхьэлъэIу литургие щрагъэкIуэкIащ. Железноводск къалэ-зыгъэпсэхупIэм и махуэр 
тхьэлъэIукIэ ирагъажьэ. 
Щоджэнхэм, екIуэлIапIэм кIуэхэм, махуэшхуэм и хьэщIэхэм зэгъусэ тхьэлъэIур 
щрагъэкIуэкIащ бгым и щхьэм, зэгъусэу Тхьэ елъэIури Христос и щэхухэм 
зыхагъэгъуэзащ. ТхьэлъэIум хэтащ къалэ Администрацэм и унафэщIым и къуэдзэ 
Гречишников Иван, къалэм щэнхабзэмкIэ и управленэм и унафэщI Шаповаловэ Еленэ. 
Железноводск и Покров члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Бондарчук Андрей 
къыхигъэщащ махуэшхуэ тхьэлъэIум и мыхьэнэр, зыр зым Тхьэм дыщыхуелъэIур, ди 
къалэмрэ Хэкумрэ папщIэ. 

 

2556
Фотогалерея