Лесо-Кяфарь къуажэм и зэгухьэныгъэр япэу IущIащ пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм

11.09.2022
Просмотры: 3666

Тхьэм и Анэм и Владимирскэ тхьэнапэм и Сретения махуэшхуэм Псыхуабэ 
епархием и Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь 
Субтельный Евгений члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Соколов Геннадийрэ 
Сторожевой станицэм и Никольскэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Кравченкэ 
Андрейрэ тхьэлъэIу литургие щрагъэкIуэкIащ Лесо-Кяфарь къуажэм и члисэм. 
Япэу тхьэлъэIур щрагъэкIуэкIащ члисэм и ищхьэ лъэныкъуэхэмкIэ, иджыри 
лэжьыгъэхэр щынагъэсым. 
Зэгъусэ тхьэлъэIу нэужьым щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений 
фIэщхъуныгъэ зиIэхэм ехъуэхъуащ икIи ялъигъэIэсащ Псыхуабэ, Черкесск 
щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт и тхьэлъэIухэр. 
Члисэм ухуэныгъэ лэжьыгъэхэр и кIэм щынэблэгъащ. Iэгъуэблагъуэр 
зыхуей хуагъэзащ, уэзджынэр фIадзащ, тхьэнапэхэр хьэзырщ, блынхэр ялэ. 
Иконостасыр зыхуей хуагъэзэнущ. 
ЕкIуэлIапIэм кIуэхэмрэ хьэщIэхэмрэ Тхьэ елъэIуа нэужь псори Iэнэм 
ирагъэблэгъащ. 

 

3666
Фотогалерея