Усть-Джегутэ члисэ лъапIэныгъэр къахьыжащ

25.08.2022
Просмотры: 1976

КъШР-м и Усть-Джегутэ къалэм и Михайловскэ члисэм Тхьэм и Преображения махуэшхуэм и пэ къихуэу, члисэм и лъапIэныгъэр – «Скоропослушница» тхьэнапэр къагъэщIэрэщIэжри къахьыжащ. Тхьэнапэм тхьэлъэIукIэ IущIащ члисэм екIуалIэхэмрэ къэзакъхэмрэ. Краснодар и реставраторхэм лэжьыгъэхэр зы илъэсым зэфIагъэкIащ. 

Члисэм тхьэнапэм щыIущIащ Псыхуабэ епархием и Ищхъэрэ Къэрэшей-Шэрджэс округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Нартов Александррэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Петров Александррэ. ЦIыхубэмрэ къэзакъхэмрэ я гъусэу щоджэным Тхьэм и Анэм и тхьэнапэр ягъэлъэпIащ икIи Тхьэм и Анэм елъэIуащ къалэдэсхэм узыншагъэ яIэну.

1976
Фотогалерея