Архиепископ Феофилакт игу къигъэкIыжащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Пантелеимон

10.08.2022
Просмотры: 2669

гъэм шыщхьэуIум и 9-м, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Пантелеимон 
и махуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие 
щригъэкIуэкIащ Карачаевскэ къалэм и Пантелеимоновскэ члисэм. Щоджэн нэхъыщхьэм 
къулыкъур драгъэкIуэкIащ Псыхуабэ епархием и Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс округым и 
благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгенийрэ къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрийрэ. 
Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ къалэдэсхэмрэ гъунэгъу станицэхэм щыщу 
щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэмрэ.
Литургие нэужьым Щихънагъым игъэлъэпIащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд 
зрагъэшэча Пантелеимон и фэеплъыр икIи фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ 
захуигъэзащ. 

 

2669
Фотогалерея